PROJECTES

Perspectiva de gènere i col·lectiu LGBTIQ+

Acció Local

En tant que comunitat diversa, el col·lectiu LGBTIQ+ és més susceptible de viatjar a destinacions on l’acceptació, la llibertat, la inclusió, la seguretat i el respecte són valors reconeguts i garantits per a tothom.

Mitjançant aquest projecte, l’Associació Ethnic busca millorar la vinculació estratègica entre el sector del turisme i el col·lectiu LGBTIQ+ per tal d’avançar cap a un model turístic inclusiu lliure de prejudicis i discriminacions. 

Antecedents

Barcelona compta amb una població diversa i plural que atrau nombrosos turistes LGBTIQ+ al llarg de l’any. Diversos estudis assenyalen que els esdeveniments musicals i reivindicatius com el Pride o el Circuit Festival, el clima, el patrimoni cultural urbà i la gastronomia són els principals pull factors (factors d’atracció) de la destinació. Paral·lelament, a aquestes característiques s’hi sumen la seguretat, el reconeixement legal de les parelles del mateix sexe, la tolerància i el respecte.

És evident que els turistes LGBTIQ+ i els seus aliats viatgen a destinacions turístiques on se senten segurs, respectats, valorats, i on els drets i les llibertats de la seva comunitat (i de la seva gent) estan garantits. Malgrat tot, si bé és cert que Barcelona ha demostrat, des de sempre, un fidel compromís amb el col·lectiu LGTB, l’augment i la proliferació d’actituds i comportaments LGTBIfòbics segueix sent quelcom preocupant per la comunitat local i, conseqüentment, pels turistes que visiten la ciutat.

El concepte “turisme inclusiu” implica que els sectors més marginats de l’economia dominant vegin ampliades les seves possibilitats d’accedir al turisme, ja sigui com a productors o com a consumidors finals. Per assolir aquest repte, cal que el sector treballi des de la perspectiva de la diversitat de gènere i de la interseccionalitat per afavorir la participació i l’apoderament del col·lectiu LGBTIQ+, una comunitat que any rere any veu com augmenta el seu nombre de membres i aliats.

Abordar aquests qüestió des de les organitzacions turístiques és quelcom fonamental per induir un canvi a gran escala. Cal assegurar que els diversos agents del sector, ja siguin hotels, agències de viatge, guies turístics, empreses d’oci, equipaments culturals, etc., sàpiguen gestionar la diversitat dins les pròpies organitzacions i que la seva implicació amb el col·lectiu LGTB vagi més enllà d’algunes poques dates assenyalades al calendari.

Gestionar la diversitat, incorporar la perspectiva de gènere i operar sota el prisma de la interseccionalitat ha de permetre construir espais segurs per a tothom, tant per als treballadors i les treballadores del sector, com pels visitants i la comunitat local.

Objectius

A fi d’avançar cap a un model turístic socialment responsable, Aethnic impulsa un projecte innovador que té per objectiu general: Capacitar i enfortir els diferents agents implicats en l’activitat turística del districte de Sant Martí per contribuir a la transformació del teixit turístic vers la inclusió del col·lectiu LGBTIQ+.

Per assolir-lo, l’equip d’Aethnic ha establert els següents objectius específics

  1. Identificar els reptes i les bretxes del sector turístic barceloní que obstaculitzen la plena inclusió del col·lectiu LGBTIQ+.
  2. Identificar bones pràctiques desenvolupades per empreses turístiques locals, analitzar-les i
    classificar-les segons àmbit d’actuació.
  3. Capacitar les empreses del sector, mitjançant sessions formatives, amb coneixements pràctics per generar espais segurs que garantitzin la plena inclusió del col·lectiu LGBTIQ+ en el turisme.
  4. Visibilitzar i promoure les bones pràctiques sobre “Perspectiva de Gènere i Turisme LGTBIQ+” al Districte de Sant Martí.

 

Activitats Realitzades

Accedeix a la Presentació del Projecte per conèixer les accions i els resultats esperats. 

Amb el suport de:

Ajuntament Barcelona i Barcelona Activa
Finançat amb impost turístic

Localització del projecte:

Barcelona

Calendari d'aplicació:

2023 - 2024