TURISMESS: Economia Social i Solidària i turisme a Catalunya.

Resultats de la Diagnosi (Autoria: Alba Sud).